UngdomsinformationVad är ungdomsinformation
Vad är ungdomsinformation
 
Ungdomsinformation och rådgiving är en form av ungdomsarbete där ungdomar ges professionell hjälp, stöd och kunskap om frågor som rör ungdomars liv. Ungdomsinformation och rådgiving handlar om att ungdomar själva kan när de önskar lösa sina egna problem med hjälp av olika hjälpmedel (häften, guide, Internet). Ungdomsinformation och rådgiving innehåller även personlig rådgivning för ungdomar (telefonrådgiving, samtal m.m).
(Nuorisotyön strategia, 1993)  
 
Den unga själv är den person som bestämmer om han/hon tar emot kunskapen och hur han/hon väljer att utnyttja den till sin fördel. Ungdomsinformatörens uppgift är att förhålla sig neutral och objektiv till kundens frågor och berätta vilka valmöjligheter som finns att tillgå för honom/henne.
Ungdomsinformatören gör inte heller några beslut å ungdomens vägnar. Arbetet med ungdomsinformation i Finland leds av de europeiska ungdomsinformationens rekommendationer och principer. Till dessa hör bland annat rätten för kunden att vara anonym. Ungdomsinformationen koncentrerar sig på att förmedla kunskap. (Laukkanen 2003, 60-65)
 
Rådgivning som arbetsform kombineras ofta med arbetet med ungdomsinformation. Rådgiving anses ge en bild av den yrkesmässiga rådgivaren som ger stöd och vägleder. Rådgivning är kommunikation som bygger på rådgivarens yrkeskännedom och yrkesroll. Rådgivaren hjälper den unga att själv göra beslut och hitta lösningar. Rådgivarens roll är inte att påtvinga kunden råd eller tvinga honom/henne att följa de råd som ges. Dessa två arbetsformer i kombination strävar efter att för ungdomen förenkla komplex information från dagens expanderande samhälle.  (Laukkanen 2003, 60-65)
 

Ungdomsinformationens grunder
Ungdomar vill ha råd från en vuxen som de kan diskutera
valmöjligheter med och spegla sina egna idéer med. Ungdomar ska ha samma rättigheter att få information oavsett bostadsort eller socialstatus. Informationen riktad till ungdomen skall vara skriven på ett sådant sätt att ungdomar förstår och den skall ges på det sätt som tilltalar ungdomen.   
 
Informationen skall ges till ungdomarna via medel som ungdomar själv använder. Det finns mycket information tillgänglig i vårt samhälle och modern teknologi har ökat tillgängligheten och utdelningen av informationen till oss.  
 
Ungdomsinformation och rådgiving är en aktiv verksamhet som stävar efter att ge intensiv hjälp och stöd till varje person. I Ungdomsarbetets strategi är ett av dess mål att motverka social utslagning genom att erbjuda ungdomar information och rådgivning. (Nuorisotyön strategia, 1993)
 
Ungdomsinformationen och rådgivningen strävar inte bara efter att ge rätt svar. Även om det rätta svaret skulle finnas behöver inte det betyda att tjänsten har lyckats till fullo. Det kan vara så att den unga inte förstått svaret. Det är den anställdes jobb att se till att den unga har fått svaret i en sådan form så att han/hon har förstått det själv.  (Laukkanen 2003, 60-65)   
 

 NAPA
Ungdoms information och rådgivningstjänster i
Mellesta Österbotten
c/o Ungdoms informations och
rådgivningscentret NAPA
Torggatan 13
67100 KARLEBY
Tlf: 06 - 831 3264
Email: napa@kokkola.fi